Disclaimer

COPYRIGHT & DISCLAIMER

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de website van Beuving Lifestyle besteden, is het mogelijk dat de informatie, die op deze site wordt gepubliceerd, onvolledig c.q. onjuist is. De informatie op de site van Beuving Lifestyle wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker van de website Beuving Lifestyle mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in deze site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming van Beuving Lifestyle. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de site van Beuving Lifestyle geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderzijds.

Bepaalde verwijzingen op de website van Beuving Lifestyle leiden naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Beuving Lifestyle geen controle heeft. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website van Beuving Lifestyle, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website Beuving Lifestyle verkregen is.

Het geheel van inhoud, pagina’s, scripts en iconen over Beuving Lifestyle, behoort toe aan Beuving Lifestyle tenzij anders staat vermeld. Daar waar gebruik wordt gemaakt van de inhoud, scripts en iconen van derden, berust het auteursrecht hiervan bij deze partijen, tenzij anders vermeld.

Niets van Beuving Lifestyle mag zonder schriftelijke toestemming worden gekopieerd en/of verspreid worden in welke vorm dan ook.